Datainspektionen granskar överföring av personuppgifter till tredje land

Datainspektionen har inlett sex tillsynsärenden som rör överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, skriver Datainspektionen på sin webbplats idag.

Anledningen till tillsynen är att klagomål mot sex svenska företag har kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

– Genom att ta ett gemensamt grepp kring dessa klagomål i den arbetsgrupp som EDPB inrättat säkerställs enhetliga bedömningar, likabehandling och effektiv handläggning, säger juristen Olle Pettersson som är ansvarig för de svenska tillsynsärendena på Datainspektionen.

EDPB publicerade nyligen rekommendationer om vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES när skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses ge en likvärdig skyddsnivå som den som gäller inom EU och EES. Vägledningen är för närvarande ute för publik konsultation.

Läs mer om Schrems II-domen och överföringar till tredje land på Datainspektionens webbplats.