Vad är ett Dataskyddsombud?

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 

Myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter i större omfattning, särskilt känsliga personuppgifter, måste utse en person till Dataskyddsombud och registrera personen hos Datainspektionen.

Dataskyddsombudet ska bland annat

  • ha kunskaper om dataskyddsförordningen GDPR
  • känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och it-säkerhet fungerar
  • ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen. Därför är också dataskyddsombudets personliga egenskaper viktiga.

Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet kan vara en anställd person inom organisationen, eller en inhyrd konsult. Personen ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud.

Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i organisationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som omfattar personuppgiftsbehandling.

Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen.

Till exempel måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information som behövs. Dataskyddsombudet har också rätt till vidareutbildning.

Dataskyddsombudet kan vara

  • en anställd eller en konsult
  • en fysisk person eller en organisation eller grupp, men det måste alltid finnas en kontaktperson
  • dataskyddsombud för en eller flera myndigheter eller företag.

Läs mer om Datakollens tjänst ”Anlita ett Dataskyddsombud”

Läs mer här