Facebooks nya rättsliga grund

Både Schrems I (C-362/14) och Schrems II (C-311/18) handlade om Facebooks rättsliga grund för överföringar av personuppgifter från EU till USA. Efter Safe Harbour, standardavtalsklausulerna och Privacy Shield anför nu Facebook Ireland Ltd att deras överföringar av personuppgifter till Facebook Inc grundar sig på artikel 49.1b i dataskyddsförordningen (GDPR). Denna möjlighet har ifrågasatts och frågan kommer därför att prövas rättsligt. Därmed riktas strålkastarljuset på den EU-rättsliga normhierarkin, närmare bestämt relationerna mellan beaktandeskäl, artikeltext och så kallad soft law.

Har EDPB förändrat artikeltexten?

I artikel 49 anges vad som gäller för tredjelandsöverföring som inte kan grundas på artiklarna 45 eller 46. Just artikel 49.1b handlar om överföring som är nödvändig på grund av avtal med den registrerade.  Europeiska dataskyddstyrelsen, EDPB, anger i sina riktlinjer 2/2018 hur de anser att artikel 49 ska tolkas. Dessa riktlinjer är ett typexempel på så kallad soft law, den typ av rättsakter som faller under artikel 288.5 FEUF. Det rör sig om viktiga rättskällor, som ändå är icke-bindande. I nämnda riktlinjer anges att artikel 49.1b endast är tillämplig om överföringen är tillfällig och nödvändig. Emellertid, i den specifika artikeln 49.1b återfinns ordet nödvändig, men ordet tillfällig saknas.  Till stöd för sin uppfattning avseende kriteriet tillfällig anför EDPB beaktandeskäl 111. I sin publikation från den 23 juli 2020 angående Schrems II upprepar EDPB vikten av att bägge kriterierna, alltså tillfällig och nödvändig, uppfylls. Frågan som då infinner sig är: Har EDPB på eget bevåg lagt till kriteriet tillfällig, eller ingår det som en naturlig del i hur artikel 49.1b ska förstås? Går tvisten så långt som de tidigare har gjort, då lär även den frågan hamna i EU-domstolen. Resultatet av en sådan prövning är naturligtvis ovisst, men faktum är att ordet tillfällig inte står i texten till artikel 49.1b.

EU-domstolen har tidigare uttalat

Beträffande relationen mellan artiklar och beaktandeskäl så har EU-domstolen dels uttalat att en artikel inte kan skiljas från sin motivering och att artikeln vid behov ska tolkas med beaktande av dess skäl (förenade målen C-509/09 och C-161/10, eDate Advertising, punkt 55), dels att en ingress, d.v.s. beaktandeskälen, inte är juridiskt bindande och inte kan användas för att tolka bestämmelser på sätt som inte stämmer med deras lydelser (C-136/04, Deutsches Milch, punkt 32; C-162/97, Nilsson m.fl., punkt 54; C-308/97, Manfredi, punkt 30; C-134/08, Tyson Parketthandel, punkter 15-20).