Integritetspolicy, giltig från den 5 maj 2021

I denna integritetspolicy beskrivs hur personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen inom ramen för Datakollen.se.

Personuppgiftsansvarig

K-mit AB (org. nr 556981-1432) Nina Einhorns Gata 1, 113 66 Stockholm.

e-post: info@datakollen.se

Dataskyddsombud

Nås på e-post: dataskyddsombud@datakollen.se

Vilka personuppgifter som behandlas i ditt fall, samt behandlingens syfte och rättsliga grund beror på vilken av följande fem relationskategorier som berörs.

1. Du besöker hemsidan

Datakollen.se innehåller cookies. All information om dem finns i vår separata cookiepolicy, varför vi hänvisar till den.

2. Du använder webbappen

Tillgång till webbappen Datakollen.se förutsätter abonnemang. Om du använder webbappen innebär det att du är abonnemangskund eller företräder en sådan. Personuppgiftsbehandlingens rättsliga grund är således avtal. För att kunna använda tjänsten krävs att användarens namn och e-postadress anges. Då kundens fysiska adress och e-post för fakturering krävs, kan det hända att den informationen också är personuppgifter. Om dessa uppgifter är personuppgifter i ditt fall och du inte vill ange dem, då kan inte avtal ingås. Dessa uppgifter lagras så länge avtalsrelationen består och relevant bokföringslag kräver, vilket i dagsläget är sju år efter skickad faktura. Kontaktuppgifterna kommer även att användas för kommunikation, nyhetsbrev och erbjudanden. 

3. Du kontaktar Datakollen via besöksformulär på hemsidan, e-post eller telefon

Om Datakollen kontaktas behandlas nödvändiga personuppgifter för att kunna besvara ställd fråga. Detta innebär typiskt sett namn och kontaktuppgifter, samt eventuella personuppgifter i själva frågan. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att besvara ställd fråga och att vid behov kunna återvända till korrespondensen. Personuppgifterna sparas tills vidare, eller tills dess att berörd person begär att de ska tas bort. Uppgifterna gallras bort om de bedöms ha blivit irrelevanta. Kontaktuppgifterna kommer även att användas för kommunikation, nyhetsbrev och erbjudanden.

4. Datakollen kontaktar dig personligen via e-post eller telefon    

Datakollen vårdar bestående relationer och söker aktivt nya kunder. Ditt telefonnummer eller din e-postadress har vi antingen fått av dig, via personlig rekommendation eller via öppen källa på nätet, t.ex. hemsidan för den organisation du tillhör. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra och sälja våra tjänster. Kontaktuppgifterna sparas och används tills vidare, om du inte begär att de inte ska användas så, eller helt tas bort. Uppgifterna gallras bort om de bedöms ha blivit irrelevanta.

5. Datakollen skickar nyhetsbrev eller erbjudande via e-post

En viktig del i Datakollens arbete är att sprida information om personuppgiftshantering ur legala, tekniska och organisatoriska perspektiv. Ett bra medel för att uppnå detta är nyhetsbrev och erbjudanden via e-post. Härigenom uppnås flera syften, bland annat: vi bidrar till att sprida kunskaper och nyheter på marknaden, vi ökar kännedomen om Datakollen, vi upprätthåller kontakten med bestående kunder och vi kan attrahera nya kunder. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att höja den generella kunskapsnivån på marknaden, samt att sälja och marknadsföra våra tjänster. De personuppgifter som används för detta är e-postadress. Din e-postadress har vi antingen fått av dig, via personlig rekommendation eller via öppen källa på nätet, t.ex. hemsidan för den organisation du tillhör. E-postadresser som används till att skicka nyhetsbrev och erbjudanden sparas tills vidare, eller tills begäran om borttagande från sändlistan inkommer. E-postadresser som bedöms ha blivit irrelevanta gallras bort.

Dina rättigheter

Oavsett vilken relationskategori som berörs kan du när du vill kontakta oss och begära att få veta vilka personuppgifter vi har om dig, att de ska raderas eller rättas, att behandlingen ska begränsas eller upphöra, eller att de personuppgifter vi har om dig överförs till annan aktör. Vi kommer göra det du begär under förutsättning att andra lagar och regler inte hindrar oss. Vi återkopplar på din begäran och redogör för vilka åtgärder vi vidtagit och på vilka grunder. Datakollen använder sig inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Kategorier av mottagare av personuppgifterna

De personuppgifter vi erhållit kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden, dataskyddsombudet, samarbetspartners inom försäljning och marknadsföring, samt vår redovisningskonsult. För samtliga gäller att de endast mottar uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina åligganden.

Lagringsperiod

Som framgår av redogörelserna för de olika relationskategorierna ovan är vår grundpolicy att spara personuppgifterna tills vidare om inte den registrerade hör av sig och begär något annat. Att vinna och vårda kunder i Datakollens bransch kräver stor uthållighet, särskilt som den generella kunskapsnivån beträffande dokumentationskravet av personuppgiftsbehandlingar enligt dataskyddsförordningen generellt sett är låg. Det krävs helt enkelt många kontakter innan förståelsen för vad Datakollen gör och nyttan med tjänsten tydligt framgår för en potentiell kund. Därför har vi behov av att behålla uppgifterna så länge det går. Uppgifter som blivit, eller bedöms ha blivit, irrelevanta raderas dock så snart detta kommit till vår kännedom. Beträffande cookies, se vår cookiepolicy.

Överföringar till tredje land

Datakollens server är placerade i Sverige.  

Om eventuella ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy är ett dynamiskt dokument, vilket innebär att den ändras om Datakollens arbetssätt ändras, om t.ex. behandlingar ändras, försvinner eller tillkommer. Skulle detta ske, så ersätter den nya policyn den gamla med omedelbar verkan, vilket innebär att alla hänvisningar till vår integritetspolicy i så fall enbart avser den nya. Då det varken bedöms vara ett lagkrav eller annars meningsfullt, kommer ägare av redan registrerade personuppgifter inte att få någon särskild information om detta.

Rätten att klaga till tillsynsmyndighet

Vi anser att alla våra personuppgiftsbehandlingar är helt enligt dataskyddsförordningens krav och att denna integritetspolicy visar det. Skulle du ha en annan uppfattning har du rätt att inge klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.