Integritetspolicy, giltig från den 27 augusti 2019

I denna integritetspolicy beskrivs hur personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen inom ramen för Datakollen.se.

Personuppgiftsansvarig

K-mit AB (org. nr 556981-1432) Hagagatan 3, 113 48 Stockholm.

e-post: info@datakollen.se

Dataskyddsombud

Viveca Ring, e-post: dataskyddsombud@datakollen.se

Vilka personuppgifter som behandlas i ditt fall, samt behandlingens syfte och rättsliga grund beror på vilken av följande fem relationskategorier som berörs.

1. Du besöker hemsidan

Datakollen.se innehåller cookies. All information om dem finns i vår separata cookiepolicy, varför vi hänvisar till den.

2. Du använder webappen

Webappen Datakollen.se kan endast användas av abonnenter. För att bli abonnent har avtal mellan K-mit AB och användaren ifråga ingåtts. Personuppgiftsbehandlingens rättsliga grund är således avtal. De personuppgifter som behandlas är användarens namn, e-postadress och faktureringsinformation. Dessa uppgifter lagras så länge avtalsrelationen består och relevant bokföringslag kräver, vilket i dagsläget är sju år efter skickad faktura. Om du inte vill uppge dessa personuppgifter kan avtal inte ingås. Kontaktuppgifterna kommer sedan att användas för kommunikation, nyhetsbrev och erbjudanden. Själva informationen som användaren lägger in i webappen har endast användaren tillgång till.

3. Du kontaktar Datakollen via besöksformulär på hemsidan, e-post eller telefon

Om Datakollen kontaktas behandlas nödvändiga personuppgifter för att kunna besvara ställd fråga. Detta innebär typiskt sätt namn och kontaktuppgifter, samt eventuella personuppgifter i själva frågan. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att besvara ställd fråga och att vid behov kunna återvända till korrespondensen. Personuppgifterna sparas tills vidare, eller tills dess att berörd person begär att de ska tas bort. Uppgifterna gallras bort om de bedöms ha blivit irrelevanta. Kontaktuppgifterna kommer även att användas för kommunikation, nyhetsbrev och erbjudanden.

4. Datakollen kontaktar dig personligen via e-post eller telefon    

Datakollen vårdar bestående relationer och söker aktivt nya kunder. Ditt telefonnummer och/eller din e-postadress har vi antingen sedan tidigare, eller så har vi fått uppgifterna via personlig rekommendation eller via öppen källa på nätet, d.v.s. adresstjänster eller din egen hemsida. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra och sälja våra tjänster. Kontaktuppgifterna sparas och används tills vidare, eller tills dess du begär att de ska tas bort. De kommer även att användas för nyhetsbrev och erbjudanden. Uppgifterna gallras bort om de bedöms ha blivit irrelevanta.

5. Datakollen skickar nyhetsbrev eller erbjudande via e-post

En viktig del i Datakollens arbete är att sprida information om personuppgiftshantering ur legala, tekniska och organisatoriska perspektiv. Ett bra medel för att uppnå detta är nyhetsbrev och erbjudanden via e-post. Härigenom uppnås flera syften, bland annat: vi bidrar till att sprida kunskaper och nyheter på marknaden, vi ökar kännedomen om Datakollen, vi upprätthåller kontakten med bestående kunder och vi kan attrahera nya kunder. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att höja den generella kunskapsnivån på marknaden, samt att sälja och marknadsföra våra tjänster. De personuppgifter som används för detta är e-postadress. E-postadresser som används till att skicka nyhetsbrev och erbjudanden sparas tills vidare, eller tills begäran om borttagande från sändlistan inkommer. E-postadresser som bedöms ha blivit irrelevanta gallras bort.

Dina rättigheter

Oavsett vilken relationskategori som berörs har du alltid de rättigheter som anges i dataskyddsförordningens Art. 12 – 23. Du kan när du vill kontakta oss och begära att få veta vilka personuppgifter om dig vi har, att de raderas eller rättas, att behandlingen ska begränsas eller upphöra, eller att de personuppgifter vi har om dig överförs till annan aktör. Vi kommer göra det du begär under förutsättning att andra lagar och regler inte hindrar oss. Vi återkopplar på din begäran och redogör för vilka åtgärder vi vidtagit och på vilka grunder. Datakollen använder sig inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Kategorier av mottagare av personuppgifterna

De personuppgifter vi erhållit kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden, dataskyddsombudet, samarbetspartners inom försäljning och marknadsföring, samt vår redovisningskonsult. För samtliga gäller att de endast mottar uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina åligganden.

Lagringsperiod

Som framgår av redogörelserna för de olika relationskategorierna ovan är vår grundpolicy att spara personuppgifterna tills vidare om inte den registrerade hör av sig och begär något annat. Att vinna och vårda kunder i Datakollens bransch kräver stor uthållighet, särskilt som den generella kunskapsnivån beträffande dokumentationskravet av personuppgiftsbehandlingar enligt dataskyddsförordningen är så låg. Det krävs helt enkelt många kontakter innan förståelsen för vad Datakollen gör och nyttan med det tydligt framgår för en potentiell kund. Därför har vi behov av att behålla uppgifterna så länge det går. Uppgifter som blivit, eller bedöms ha blivit, irrelevanta raderas dock så snart detta kommit till vår kännedom. Beträffande cookies, se vår cookiepolicy.

Överföringar till tredje land

Datakollens server är placerad i Sverige. Inga överföringar sker till tredje land, om inte adekvat skyddsnivå föreligger, enligt dataskyddsförordningens Art. 45.

Om eventuella ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy är ett dynamiskt dokument, vilket innebär att den ändras om Datakollens arbetssätt ändras, om t.ex. behandlingar ändras, försvinner eller tillkommer. Skulle detta ske, så ersätter den nya policyn den gamla med omedelbar verkan, vilket innebär att alla hänvisningar till vår integritetspolicy i så fall enbart avser den nya. Då det varken bedöms vara ett lagkrav eller annars meningsfullt, kommer ägare av redan registrerade personuppgifter inte att få någon särskild information om detta.

Rätten att klaga till tillsynsmyndighet

Vi anser att alla våra personuppgiftsbehandlingar är helt enligt dataskyddsförordningens krav och att denna integritetspolicy visar det. Skulle du ha en annan uppfattning har du rätt att inge klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter till Datainspektionen.

Per e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Per brev: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm